0
Betingelser

Salgs – og leveringsbetingelser
Gældende for Allview ApS pr. 01.05.2017
 

BETINGELSER


Salgs – og leveringsbetingelser
Gældende for Allview ApS pr. 01.05.2017

1. Parterne
1.1
I nærværende salgs- og leveringsbetingelser er Allview ApS benævnt sælger og kunden benævnt køber. Begge er nævnt som parter.

2. Aftalegrundlag
2.1
For ordren gælder den fremsendte ordrebekræftelse og nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem dokumenterne, er det ordrebekræftelsen der har forrang.
2.2
Efterfølgende ændringer i ordrebekræftelsen skal aftales skriftligt for at være gældende.
2.3
Arbejder, udover hvad der er aftalt i ordrebekræftelsen som værende standard og omfattet af den aftalte købesum, betales som en ekstraydelse af køber.

3. Lovlighed, godkendelser, tilladelser mv.
3.1
Køber er ansvarlig for lovligheden af ethvert byggearbejde og forestår selv evt. anmeldelse heraf til offentlige myndigheder.
3.2
Køber forestår og er selv ansvarlig for indhentelse af de fornødne godkendelser og tilladelser, herunder byggetilladelser, myndigheds- og nabogodkendelser mv., og afholder enhver udgift hertil.

4. Jordbunds- og miljøforhold mv.
4.1
Sælger forudsætter, at hverken jordbunds- eller miljøforhold på købers ejendom er til hinder for opfyldelse af den indgåede aftale. Køber er derfor bl.a. ansvarlig for at købers ejendom har den fornødne bæreevne. Eventuel ekstra fundering betales separat af køber ud over den aftalte købesum.
4.2
Købers ejendom skal være ryddet og klargjort til levering på det aftalte leveringstidspunkt.
Sælger forudsætter, at gravning af huller til fundament kan foretages uden væsentlige hindringer.
Ekstraarbejder i forbindelse med manglende klargøring, store sten, trærødder og lign. betales af køber ud over den aftalte købesum.

5. Tegningsmateriale
5.1
Såfremt der ikke senest på det aftalte leveringstidspunkt foreligger en tegning over ikke synlige kabler, ledninger, nedløbsrør, gas, vand og kloakledninger mv. på købers ejendom, herunder på bygninger, er sælger uden ansvar for skader herpå i forbindelse med opsætning, fastgørelse, gravning og montage.
5.2
Køber eller dennes repræsentant skal være til stede i forbindelse med arbejdets udførelse med henblik på at anvise den nøjagtige placering, samt gennemgang og godkendelse af det udførte arbejde.

6. Forsinkelse
6.1
Forsinkelser fra sælgers side giver ikke køber ret til dagbøder, godtgørelser eller erstatning. Dog skal sælger bestræbe sig på at udføre den aftalte opgave hurtigst muligt uden unødig ophold.
6.2.
Ved forsinkelser fra købers side er køber forpligtet til at give sælger besked herom så hurtigt som muligt, dog senest med 2 dages varsel (hverdage). Ved forgæves kørsel er sælger berettiget til at fakturere køber et honorar herfor svarende til sælger tidsforbrug og omkostninger.

7. Levering og montering
7.1
Det er købers ansvar at gennemgå varen ved modtagelse eller senest 48 timer efter denne. Ved modtagelse skal der kigges efter skader på emballagen som kan indikere om der er skader på indholdet. Køber behøver ikke at åbne emballagen ved modtagelse med mindre emballagen bærer præg af hårdhændet håndtering.
7.2
Belægninger, der tages op i forbindelse med montering af fundament, reetableres ikke af sælger. Køber er ansvarlig for reetablering
7.3
Opgravet overskudsjord fjernes ikke. Dette arbejde udføres af køber.
7.4
Nedløbsrør tilsluttes ikke faskine eller anden opsamling. Det er købers ansvar, at lade udføre de fornødne tilslutningsarbejder af tagnedløb, samt afholde udgifterne hertil.
7.5
Det er købers ansvar, at lade udføre de fornødne el-arbejder, herunder for tilslutning af lys, samt afholde udgifterne hertil såfremt lyset skal tilsluttes huset el-tavle, hvilket skal ske af autoriseret elinstallatør.
7.6
Der skal på købers ejendom være adgang til strøm (230 V).

8. Fejl og mangler
8.1
I tilfælde af at det udførte arbejde er mangelfuldt, er sælger berettiget og
forpligtet til at afhjælpe manglerne. Dette skal ske indenfor rimelig tid.
8.2
Der kan forekomme små tolerance for kosmetiske forhold ved produktet, f.eks. små ujævnheder eller farvenuancer i galvanisering, malede overflader og beklædninger, hvilket ikke anses for fejl og mangler.
9. Returnering / reklamation
9.1
I tilfælde af at kunden fortryder sit køb indenfor de tilladte 14 dage fra modtagelse af varen, skal varen returneres til sælgers lager senest 8 dage efter udløb af returnerings fristen. Varen skal returneres i den originale emballage. Returnerings adressen er: Højmarken 6, 5492 Vissenbjerg. Sælger kan kontaktes m.h.p. at arrangere transport. Returnerings omkostninger er for kundens regning. Sælger skal kontaktes i.f.m. returnering så lageret kan adviseres om modtagelse af det returnerede gods.
9.2
I tilfælde af berettiget reklamation skal køber kontakte sælger og dokumentere med billeder hvad det er der reklameres. Sælger vil så enten fremsende nye dele eller ombytte produktet helt. Dette vil ske for sælgers regning.

10. Betalingsbetingelser
10.1
Sælger henviser for så vidt angår betalingsbetingelser til ordrebekræftelsen.
10.2.
Ved overskridelse af de aftalte betalingsbetingelser, debiteres køber efter Rentelovens bestemmelser med 1,5 % pr. påbegyndt måned plus rykkergebyr.

11. Specialfremstillede varer
11.1
Hvis en vare er specialfremstillet, og den af en eller anden grund ikke kan, eller må opstilles på købers ejendom, afregnes køber iht. ordrebekræftelsen.
11.2
Sælger tager ikke specialfremstillede varer retur.

12. Garanti
12.1
For at opretholde produktgarantien er køber forpligtet til at foretage rengøring af tag, nedløbsrør og tagrender i.h.t. vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplan er fremsendt til køber sammen med ordrebekræftelsen samt kan ses på vores hjemmeside http://allview.dk/shop/cms-22.html

13. Erstatningsansvar og produktansvar
13.1
I intet tilfælde er sælger ansvarlig for købers driftstab, tabt fortjeneste, eller andre indirekte økonomiske tab.
13.2
Sælger er uden ansvar for hændelige skader, der måtte opstå i forbindelse med sælgers udførelse af arbejde på købers ejendom, herunder på bygninger.

14. Ejendomsret
14.1
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil de af ordrebekræftelsen omfattede varer er fuldt ud betalt af køber, uanset om disse måtte være leveret til køber.

15. Lovvalg og værneting
15.1
Enhver tvist, der udspringer af den mellem paternes indgåede aftale, skal afgøres efter dansk ret.